About Us

บริษัท ไทยเจนท์ จำกัด ได้ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2532 หลังจากนั้นทางบริษัทได้ทำการจดทะเบียนเป็นชื่อบริษัทในปี พ.ศ. 2534 ทางบริษัทให้บริการเช่าและจัดจำหน่ายเครื่องกำเนิดไฟฟ้า,เครื่องเชื่อม,เครื่องปั๊มลมและเครื่องจักรอื่นๆอีกหลากหลายประเภท เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ต้องการใช้เครื่องจักรในการก่อสร้างและใช้งานในด้านต่างๆ

ทั้งนี้ทางบริษัทมีความตั้งใจที่จะพัฒนาทางด้านการบริการและเครื่องจักรเพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจอย่างสูงสุด ตลอดเวลาที่ผ่านมาบริษัทเราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามาเป็นเวลายาวนานและทางบริษัทจะพัฒนาต่อไปเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น